Hey! deze resolutie scherm wordt niet ondersteund

Krimp het scherm terug naar beneden of terug naar huis

Lichtplannen

Wij maken lichtplannen op het hoogste kwaliteitsniveau qua detail, nauwkeurigheid en benodigde materialen. Daardoor weet De Kruijter het beste lichtbeeld met een minimum aan materialen te creëren

Hoe we dit doen? Door -met kennis en ervaring- opzoek te gaan naar de best fit oplossing. Een verlichtingsinstallatie voor bijvoorbeeld een verkeersfunctie is een combinatie tussen de karakteristieke lichtverdeling van het armatuur in combinatie met de karakteristieke reflectie-eigenschappen van het asfalt.  Zodra die optimaal op elkaar zijn afgestemd kunnen de lichtmasten veel verder uit elkaar worden geplaatst. 

In een woonwijk wordt de besparing gehaald door het strooilicht van verlichtingsarmaturen op de omgeving in de berekening mee te nemen en gebruik te maken van de juiste optiek. Een beperkende factor om een besparing te behalen kan de juiste verblindings- of G-klasse zijn. Blindstaren op de juiste G-klasse heeft met de komst van led niet zoveel zin meer. Hierover vindt u meer informatie ons lideshare portaal. 

De Kruijter is gespecialiseerd in het verlichten van tunnels en onderdoorgangen. Er kan veel bespaard worden door de daglicht toetreding mee te nemen in het plan. Het ontwerpen van een daglichtrooster voor de ingang van de tunnel geeft een besparing op energie en aanlegkosten die z’n weerga niet
kent. Zie hiervoor ook ons artikel in het blad Installicht editie januari 2016

Kabelplannen

Beheerder van openbare verlichting willen graag onafhankelijk zijn van de netbeheerder. Deze onafhankelijk vertaald zich in een enorme besparing bij het verplaatsen of opnieuw aansluiten van lichtmasten. Bij een eigen laagspanningsnet is dit nog maar 1:10 van de prijs die u betaald bij de netbeheerder. Verder kunt u zelf het inschakelmoment van de verlichting bepalen.

en heeft u de netbeheerder niet meer nodig bij een aanrijding of vandalisme. Waarom blijven er dan nog veel verlichtingsbeheerders gebruik maken van het net van de netbeheerder? Dit heeft vaak te maken met onervarenheid en angst voor bijkomende extra werkzaamheden die echter in de praktijk vaak wegvallen tegen de benodigde tijd voor het aansturen van de netbeheerder.

Het grote voordeel van een eigen laagspanningsnet is, dat het wel voldoet aan alle eisen uit de NEN1010 waardoor deze installatie ook nog eens veel veiliger is dan het net van de netbeheerder. Genoeg voordelen om over te stappen!

De Kruijter heeft al ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen en berekenen van eigen laagspanningsnetten en kan uw lichtplan met hetzelfde gemak voorzien van een eigen laagspanningsnet dat voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Aan deze eisen (hyperlink) kan alleen worden voldaan met een totaal eigen laagspanningsnet

1. bij de opstart van de verlichting mag de beveiliging niet worden aangesproken dus rekening houden met inschakelpieken van de verlichtingsarmaturen,

2. bij een sluiting mag de isolatie van de kabel niet smelten,

3. bij een kortsluiting in de lichtmast moet een bewoner de lichtmast nog veilig kunnen aanraken en mag er niet meer dan 50V op de buitenzijde van de lichtmast komen te staan,

4. bij een kortsluiting moet in de kast de beveiliging binnen 0,4 seconden de kabel spanningsloos maken,

5. de kabel moet voldoende dik zijn en het spanningsverlies aan het einde van de kabel mag niet meer zijn dan 5%.

U begrijpt dat alleen de zekering aanpassen in de mast niet de oplossing.

Simulaties

Het lichtplan is op papier gereed en er is behoefte aan een laatste check of het bedachte lichtplan het gewenste resultaat oplevert. Dit kan door de situatie realistisch na te bouwen in lichtsimulatiesoftware zoals Lightscape. Maar hoe krijgt u een dergelijke situatie op schaal en met de juiste kleurstelling, materialen en beplanting in een 3d model.

Wij doen dat met 3D scanners. Na het scannen zijn er nog aan aantal bewerkingen benodigd aan de pointcloud om tot het gewenste realistische resultaat te komen. De stappen of fases van bewerken zijn door de Kruijter zelf ontwikkeld en hebben de bewerkingstijd van deze scans teruggebracht van enkele dagen tot enkele minuten. Betere kwaliteit voor een lagere prijs!.

Na goedkeuring van het lichtbeeld kunnen op eenvoudige wijze opstellingstekeningen worden gemaakt door op verschillende plaatsen doorsneden te maken van het 3D model. Wat rest is het intekenen van de armaturen met per armatuur de maatvoering, richthoeken en gebruikte montagewijze. Doordat ook de omgeving en het groen is gescand kan eenvoudig worden bepaald of een bepaalde locatie wel geschikt is voor het plaatsen van armaturen.

Onderzoek

OnderzoekOp het gebied van onderzoek heeft de Kruijter een 
behoorlijke reputatie opgebouwd. De onderzoeken die we uitvoeren zijn onder te verdelen in

• modelmatig onderzoek;
• belevingsonderzoek;
• product verkenning enpositionering in de markt, 
• lichthinder-onderzoek
• lichttechnisch onderzoek.

Dit kan zijn geleide verlichting (ledunit in rijbaan) waarvan bepaald moet worden onder welke hoek deze nog zichtbaar is en welke niet. En eventueel welke stand of hoeken hinder opleveren voor de omgeving. Maar ook het functioneren en vergelijken van licht-berekeningssoftware op juistheid van rekenen en bedieningsgemak behoren hieronder.

Bij de lancering van een nieuw verlichtingsproduct kan het van belang zijn om na te gaan hoe het product lichttechnisch of mechanisch presteert ten opzichte van reeds op de markt verkrijgbare producten. De Kruijter heeft deze onderzoeken uitgevoerd voor  in ontwikkeling zijnde nieuwe lichtmasten, verlichtingsarmaturen, reflectiematerialen of nieuwe typen wegdek. Vanwege de gewenste geheimhouding zijn er geen voorbeelden in deze website opgenomen.

Modelmatig onderzoek wordt door ons uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de huidige regelgeving of een beter beeld te verkrijgen van verlichtingsvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar regelgeving rond sluizen en vaarwegen of de vele lichthinder vraagstukken die we met 3D modellen oplossen. De situatie wordt op basis van, een 2d situatie tekening, eigen fotomateriaal en Google Earth tot 3D model vervaardigd. De techniek die hiervoor gehanteerd wordt is de verdwijn-puntentechniek waarmee, middels reconstructie, hoogte wordt aangebracht in de 2d situatie tekening waarna het model wordt voorzien van de juiste lichttechnische eigenschappen van materiaal en armaturen. filmpje
N.B. voor het 3D-modelleren van objecten zoals kerken, monumentale panden of bouwconstructies wordt gebruik gemaakt van point-cloud scanning; 
Belevingsonderzoeken die we uitvoeren combineren we met recentelijk uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek,  lichtmetingen met moderne luminantiecamera’s en 3Dmodellering van de situatie. 

Veel belevingsonderzoeken naar zicht in de openbare verlichting komen uit de jaren zestig en zeventig toen ook de basis is gelegd voor onze huidige verlichtingsnormen. De huidige praktijk wijkt vaak af omdat onze voertuigen en het wegennet een behoorlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Naast de verkeersintensiteit en het ouder worden van de gemiddelde bestuurder zijn dit zaken waar serieus rekening mee gehouden moet worden. 
Het komt ook vaak voor dat bij het bepalen van de normen verkeerde uitgangspunten of berekeningen zijn gehanteerd of nu worden toegepast op verlichtingsproducten die destijds nog niet bestonden (led-billboards bijvoorbeeld). 

Onze eigen kennis van lichttechniek en de ontstaansgeschiedenis in combinatie met de inhuur van externe specialisten geven u de perfecte mix voor een geslaagd onderzoek

Praktijkmetingen

Om een verlichtingsinstallatie in de praktijk te toetsen aan de richtlijnen worden door de Kruijter praktijkmetingen uitgevoerd; we meten o.a

de luminantie | de lichtsterkte | de verlichtingssterkte metingen | de knipperfrequentie van een lichtbron. Stroomwegen met een verkeersfunctie worden verlicht volgens het luminantie concept. Dit  houdt in dat het lichtpatroon, zichtbaar op de rijbaan, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De controle of dit lichtpatroon ook voldoet aan de gestelde eisen kan met een gekalibreerde luminantiecamera. De Kruijter heeft een luminantie-camera laten ontwikkelen,  die binnen 8 milliseconden een meting kan uitvoeren en daarmee kan deze meting ook rijdend zonder de gebruikelijke wegafzettingen worden uitgevoerd. Om de mate van lichthinder te bepalen is het noodzakelijk om te meten hoeveel licht er richting de raampartijen van de bebouwing schijnt. 

Deze metingen kunnen we uitvoeren met een onze zeer gevoelige klasse L luxmeter gekalibreerd op laboratorium kwaliteit of bij zeer grote afstanden met de luminantiecamera, zoals bij de meting van de landingsbaanverlichting op luchthaven Teuge.

Ledschermen in het openbaar gebied zijn behoorlijk in opkomst en omdat deze de verkeersveiligheid in de omgeving hinderen is het noodzakelijk om de licht-uitstraling van deze schermen in avond en nacht aan banden te leggen. Het controleren en nameten van deze schermen is enigszins mogelijk met een spotmeter Dat levert echter onvoldoende beeld op van de totale lichtverdeling en uitstraling van het scherm. Beter is een meting met een luminantie camera van het gehele beeld. De Kruijter heeft literatuurstudies gedaan naar recent uitgevoerd onderzoek en heeft, na aanvullende praktijkmetingen, een voorstel gedaan tot het vastleggen van afmetingen en lichtoutput van ledschermen in relatie tot de afstand naar omliggende bebouwing.

Verkeerswegen uitvoeren met geleideverlichting in de vorm van leds in het wegdek is de laatste jaren zeer populair. In de loop der jaren verminderd de zichtbaarheid en anderzijds zijn er veel klachten over verblinding of flickering. Dat maakt deze geleideverlichting juist hinderlijk of zelfs gevaarlijk. De Kruijter Openbare Verlichting is mede-opsteller van de aanbeveling voor geleideverlichting c.q.

actieve markering en heeft methoden ontwikkeld om deze units uitvoerig te meten en te testen. Ontdekt is dat de openingshoek van een led niet per definitie bepalend is voor de zichtbaarheid onder een hoek. Er zijn diagrammen ontwikkeld om deze zichtbaarheid vast te stellen.

No items found.