Neem contact op

De Kruijter Public Lighting 
Hoofdstraat 252
Driebergen-Rijsenburg

Locatie

Postbus 102, 3940AC Doorn
info@dekruijter.nl
+31 (0) 343 42 02 02 
+31 (0) 6 439 90 835

Lichtplannen

Wij maken lichtplannen op het hoogste kwaliteitsniveau qua detail, nauwkeurigheid en benodigde materialen. Daardoor weet De Kruijter het beste lichtbeeld met een minimum aan materialen te creëren. Onze kosten heeft u na de realisatie van het plan zeker terugverdiend en u heeft een besparing gerealiseerd van ten minste 20% oplopend tot 40% op aanleg, onderhoud en energie.

Hoe we dit doen? Door -met kennis en ervaring- opzoek te gaan naar de best fit oplossing. Een verlichtingsinstallatie voor bijvoorbeeld een verkeersfunctie is een combinatie tussen de karakteristieke lichtverdeling van het armatuur in combinatie met de karakteristieke reflectie-eigenschappen van het asfalt.  Zodra die optimaal op elkaar zijn afgestemd kunnen de lichtmasten veel verder uit elkaar worden geplaatst.

In een woonwijk wordt de besparing gehaald door het strooilicht van verlichtingsarmaturen op de omgeving in de berekening mee te nemen en gebruik te maken van de juiste optiek. Een beperkende factor om een besparing te behalen kan de juiste verblindings- of G-klasse zijn. Blindstaren op de juiste G-klasse heeft met de komst van led niet zoveel zin meer. Hierover vindt u meer informatie ons slideshare portaal.

De Kruijter is gespecialiseerd in het verlichten van tunnels en onderdoorgangen. Er kan veel bespaard worden door de daglicht toetreding mee te nemen in het plan. Het ontwerpen van een daglichtrooster voor de ingang van de tunnel geeft een besparing op energie en aanlegkosten die z’n weerga niet kent. Zie hiervoor ook ons artikel in het blad Installicht editie januari 2016

Kabelplannen

Beheerder van openbare verlichting willen graag onafhankelijk zijn van de netbeheerder. Deze onafhankelijk vertaald zich in een enorme besparing bij het verplaatsen of opnieuw aansluiten van lichtmasten. Bij een eigen laagspanningsnet is dit nog maar 1:10 van de prijs die u betaald bij de netbeheerder. Verder kunt u zelf het inschakelmoment van de verlichting bepalen

en heeft u de netbeheerder niet meer nodig bij een aanrijding of vandalisme. Waarom blijven er dan nog veel verlichtingsbeheerders gebruik maken van het net van de netbeheerder? Dit heeft vaak te maken met onervarenheid en angst voor bijkomende extra werkzaamheden die echter in de praktijk vaak wegvallen tegen de benodigde tijd voor het aansturen van de netbeheerder.

Het grote voordeel van een eigen laagspanningsnet is, dat het wel voldoet aan alle eisen uit de NEN1010 waardoor deze installatie ook nog eens veel veiliger is dan het net van de netbeheerder. Genoeg voordelen om over te stappen!

De Kruijter heeft al ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen en berekenen van eigen laagspanningsnetten en kan uw lichtplan met hetzelfde gemak voorzien van een eigen laagspanningsnet dat voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Aan deze eisen (hyperlink) kan alleen worden voldaan met een totaal eigen laagspanningsnet

1. bij de opstart van de verlichting mag de beveiliging niet worden aangesproken dus rekening houden met inschakelpieken van de verlichtingsarmaturen,

2. bij een sluiting mag de isolatie van de kabel niet smelten,

3. bij een kortsluiting in de lichtmast moet een bewoner de lichtmast nog veilig kunnen aanraken en mag er niet meer dan 50V op de buitenzijde van de lichtmast komen te staan,

4. bij een kortsluiting moet in de kast de beveiliging binnen 0,4 seconden de kabel spanningsloos maken,

5. de kabel moet voldoende dik zijn en het spanningsverlies aan het einde van de kabel mag niet meer zijn dan 5%. 

U begrijpt dat alleen de zekering aanpassen in de mast niet de oplossing.

Simulaties

Het lichtplan is op papier gereed en er is behoefte aan een laatste check of het bedachte lichtplan het gewenste resultaat oplevert. Dit kan door de situatie realistisch na te bouwen in lichtsimulatiesoftware zoals Lightscape. Maar hoe krijgt u een dergelijke situatie op schaal en met de juiste kleurstelling, materialen en beplanting in een 3d model.

Wij doen dat met 3D scanners. Na het scannen zijn er nog aan aantal bewerkingen benodigd aan de pointcloud om tot het gewenste realistische resultaat te komen. De stappen of fases van bewerken zijn door de Kruijter zelf ontwikkeld en hebben de bewerkingstijd van deze scans teruggebracht van enkele dagen tot enkele minuten. Betere kwaliteit voor een lagere prijs!.

Na goedkeuring van het lichtbeeld kunnen op eenvoudige wijze opstellingstekeningen worden gemaakt door op verschillende plaatsen doorsneden te maken van het 3D model. Wat rest is het intekenen van de armaturen met per armatuur de maatvoering, richthoeken en gebruikte montagewijze. Doordat ook de omgeving en het groen is gescand kan eenvoudig worden bepaald of een bepaalde locatie wel geschikt is voor het plaatsen van armaturen.

Praktijkmetingen

Om een verlichtingsinstallatie in de praktijk te toetsen aan de richtlijnen worden door de Kruijter praktijkmetingen uitgevoerd; we meten o.a

de luminantie | de lichtsterkte | de verlichtingssterkte metingen | de knipperfrequentie van een lichtbron. Stroomwegen met een verkeersfunctie worden verlicht volgens het luminantie concept. Dit  houdt in dat het lichtpatroon, zichtbaar op de rijbaan, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De controle of dit lichtpatroon ook voldoet aan de gestelde eisen kan met een gekalibreerde luminantiecamera. De Kruijter heeft een luminantie-camera laten ontwikkelen,  die binnen 8 milliseconden een meting kan uitvoeren en daarmee kan deze meting ook rijdend zonder de gebruikelijke wegafzettingen worden uitgevoerd. Om de mate van lichthinder te bepalen is het noodzakelijk om te meten hoeveel licht er richting de raampartijen van de bebouwing schijnt.

Deze metingen kunnen we uitvoeren met een onze zeer gevoelige klasse L luxmeter gekalibreerd op laboratorium kwaliteit of bij zeer grote afstanden met de luminantiecamera, zoals bij de meting van de landingsbaanverlichting op luchthaven Teuge.

Ledschermen in het openbaar gebied zijn behoorlijk in opkomst en omdat deze de verkeersveiligheid in de omgeving hinderen is het noodzakelijk om de licht-uitstraling van deze schermen in avond en nacht aan banden te leggen. Het controleren en nameten van deze schermen is enigszins mogelijk met een spotmeter Dat levert echter onvoldoende beeld op van de totale lichtverdeling en uitstraling van het scherm. Beter is een meting met een luminantie camera van het gehele beeld. De Kruijter heeft literatuurstudies gedaan naar recent uitgevoerd onderzoek en heeft, na aanvullende praktijkmetingen, een voorstel gedaan tot het vastleggen van afmetingen en lichtoutput van ledschermen in relatie tot de afstand naar omliggende bebouwing.

Verkeerswegen uitvoeren met geleideverlichting in de vorm van leds in het wegdek is de laatste jaren zeer populair. In de loop der jaren verminderd de zichtbaarheid en anderzijds zijn er veel klachten over verblinding of flickering. Dat maakt deze geleideverlichting juist hinderlijk of zelfs gevaarlijk. De Kruijter Openbare Verlichting is mede-opsteller van de aanbeveling voor geleideverlichting c.q.

actieve markering en heeft methoden ontwikkeld om deze units uitvoerig te meten en te testen. Ontdekt is dat de openingshoek van een led niet per definitie bepalend is voor de zichtbaarheid onder een hoek. Er zijn diagrammen ontwikkeld om deze zichtbaarheid vast te stellen.

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek heeft de Kruijter een
behoorlijke reputatie opgebouwd. De onderzoeken die we uitvoeren zijn onder te verdelen in

• modelmatig onderzoek;
• belevingsonderzoek;
• product verkenning enpositionering in de markt, 
• lichthinder-onderzoek
• lichttechnisch onderzoek.

Lichttechnisch onderzoek kunt u denken aan het testen
van een product op karakteristieke lichttechnische eigenschappen.

Dit kan zijn geleide verlichting (ledunit in rijbaan) waarvan bepaald moet worden onder welke hoek deze nog zichtbaar is en welke niet. En eventueel welke stand of hoeken hinder opleveren voor de omgeving. Maar ook het functioneren en vergelijken van licht-berekeningssoftware op juistheid van rekenen en bedieningsgemak behoren hieronder.

Bij de lancering van een nieuw verlichtingsproduct kan het van belang zijn om na te gaan hoe het product lichttechnisch of mechanisch presteert ten opzichte van reeds op de markt verkrijgbare producten. De Kruijter heeft deze onderzoeken uitgevoerd voor  in ontwikkeling zijnde nieuwe lichtmasten, verlichtingsarmaturen, reflectiematerialen of nieuwe typen wegdek. Vanwege de gewenste geheimhouding zijn er geen voorbeelden in deze website opgenomen.

Modelmatig onderzoek wordt door ons uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de huidige regelgeving of een beter beeld te verkrijgen van verlichtingsvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar regelgeving rond sluizen en vaarwegen of de vele lichthinder vraagstukken die we met 3D modellen oplossen. De situatie wordt op basis van, een 2d situatie tekening, eigen fotomateriaal en Google Earth tot 3D model vervaardigd. De techniek die hiervoor gehanteerd wordt is de verdwijn-puntentechniek waarmee, middels reconstructie, hoogte wordt aangebracht in de 2d situatie tekening waarna het model wordt voorzien van de juiste lichttechnische eigenschappen van materiaal en armaturen. filmpje
N.B. voor het 3D-modelleren van objecten zoals kerken, monumentale panden of bouwconstructies wordt gebruik gemaakt van point-cloud scanning;
Belevingsonderzoeken die we uitvoeren combineren we met recentelijk uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek,  lichtmetingen met moderne luminantiecamera’s en 3Dmodellering van de situatie.

Veel belevingsonderzoeken naar zicht in de openbare verlichting komen uit de jaren zestig en zeventig toen ook de basis is gelegd voor onze huidige verlichtingsnormen. De huidige praktijk wijkt vaak af omdat onze voertuigen en het wegennet een behoorlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Naast de verkeersintensiteit en het ouder worden van de gemiddelde bestuurder zijn dit zaken waar serieus rekening mee gehouden moet worden.
Het komt ook vaak voor dat bij het bepalen van de normen verkeerde uitgangspunten of berekeningen zijn gehanteerd of nu worden toegepast op verlichtingsproducten die destijds nog niet bestonden (led-billboards bijvoorbeeld).

Onze eigen kennis van lichttechniek en de ontstaansgeschiedenis in combinatie met de inhuur van externe specialisten geven u de perfecte mix voor een geslaagd onderzoek.

Licht-en kabelplannen

Lees Verder

Simulaties

Lees Verder

Onderzoek

Lees Verder

Praktijkmetingen

Lees Verder

VELSERTUNNEL

bouwcombinatie Hyacint
View Project Details

VELSERTUNNEL

bouwcombinatie Hyacint

UITDAGING

Wie op een heldere zomerdag een tunnel nadert wil buiten de tunnel zien hoe de rijbaan onder de overkapping doorloopt . Uiteraard ook of voorliggers vertragen of zelfs stilstaan. Omdat te kunnen zien op een heldere dag, is veel licht aan de ingang van de tunnel nodig. Hiervoor wordt meestal kunstlicht ingezet die naar de weggebruiker toe wordt gericht, waardoor een negatief contrast met de donkere achterkanten van de voertuigen wordt gecreëerd. Omdat er veel licht nodig is, hangen er in deze zone van de tunnel veel verlichtings-armaturen, met als gevolg een hoog energieverbruik en hoge onderhoudskosten.

Om de weggebruiker een comfortabele overgang te bieden naar het lage kunstlicht niveau in de tunnel is het ook mogelijk het daglicht op natuurlijke wijze af te bouwen. Dit wordt gedaan met een daglichtrooster. Het rooster bestaat uit hoge verticale kokers of z-vormige balken die op verschillende afstanden van als zeer hinderlijk ervaren door de aannemer. De ervaring ontbreekt om er aan te kunnen rekenen en de gehele constructie past niet in het huidige systeem van system-engineering. Voor de uitvoerder heeft een daglichtrooster ook als nadeel,  dat er minder of geen ingangsverlichting meer hoeft te worden opgehangen en er dus minder geld wordt verdiend.

Het rekenen aan daglicht is helemaal ingeburgerd in de binnenverlichting en wordt in het ontwerp van nieuwe gebouwen op grote schaal toegepast. De universiteit van Tokyo (SKY LUMINANCE DISTRIBUTUION MODEL FOR SIMULATION OF DAYLIT ENVIRONMENT  by  Norio Igawa, Hiroshi Nakamura, and Kunio Matsuura) heeft het hemelpatroon en helderheid bij diverse bewolkingstypen gemeten en vastgelegd. Deze informatie kan weer worden gebruikt in de vorm van weather files in highend simulatie software. Door het scannen en 3d modelleren van de bestaande tunnelingang met rooster kunnen de situaties in alle weertypen en zonnestanden worden onderzocht. 

Tunnelprojecten waarvoor de Kruijter daglichtstudies heeft uitgevoerd zijn de Zeeburgertunnel, de Heinenoord tunnel en de Velsertunnel. Bij al deze tunnels is een 3d model gemaakt van de ingang en is het daglichtrooster onderworpen aan een daglichtstudie. Wat in alle projecten opviel is dat de lengte van het daglichtrooster korter was dan wenselijk. Dit heeft te maken met de rijsnelheid van de voertuigen. Waar vroeger niet harder gereden werd dan 70 of 80 km/h is dat in de loop der tijd gestegen naar 100 tot 130 km/h. Om het licht op een verantwoorde manier af te bouwen moet de afbouw in 8 seconden plaatsvinden. Dit vereist bij 70 km/h een afbouw over 155 meter en bij 120 km/h zelfs 100 meter langer. Bij handhaving van het bestaande daglichtrooster heeft verhoging van de maximumsnelheid dus als consequentie dat dat er een verlenging van de lichtafbouw moet plaatsvinden door het plaatsen van extra verlichting net na het daglichtrooster. De hoeveelheid hiervan is sterk afhankelijk van de constructie van het daglichtrooster. Vandaar dat het noodzakelijk is om in deze gevallen een daglichtstudie te doen aan het bestaande daglichtrooster.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De Kruijter heeft op basis van 3d scan data berekeningen uitgevoerd op het huidige daglichtrooster en komt tot de conclusie dat er geen ingangsverlichting benodigd is. De besparing op CO2 uitstoot, onderhoud, aanleg en energie is enorm.

APRON LIGHTING

Amsterdam Airport Schiphol
View Project Details

APRON LIGHTING

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

Is het huidige document met eisen voor platformverlichting nog wel bruikbaar en wat is er na de datum van deze richtlijn gebeurt met de regelgeving vanuit de EASA, ICAO en Manual of Standards Part 139. Met de komst van ledverlichting in de openbare ruimte is er veel veranderd in de regelgeving. Dit heeft te maken met de nieuwe methode waarop het licht wordt verspreid. In het verleden geschiedde dat vaak met een gasontladingslamp en een aluminium spiegel en vandaag de dag met een zeer kleine lichtbron voorzien van lenstechnologie.

Dit laatste kan, indien niet juist ontworpen, ervoor zorgen dat er geen strooilicht meer is en/of de bundels zeer scherp zijn afgesneden. Het gevolg is dan, dat de omgeving die vroeger mee werd verlicht, dat nu niet meer wordt. Ook het rekenraster komt in het onderzoek aan de orde. Is dit raster nog wel toereikend en staan de meetpunten niet zo ver uit elkaar dat ze over de donkere plekken heen stappen. Tot slot bij de asymmetrische verlichting is het kantelen van het armatuur niet beslist noodzakelijk, dit is bij de led verlichting met alleen lenstechnologie wel anders. De modellen moeten gekanteld worden om een voldoende groot vlak aan te lichten, met als gevolg een hoge mate van verblinding.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De Kruijter heeft onderzoek uitgevoerd en een voorstel gedaan tot een update van de huidige documenten.

GEMEENTE HOORN

GEMEENTE HOORN
View Project Details

GEMEENTE HOORN

GEMEENTE HOORN

UITDAGING

‍“Of gelijkwaardig”

Deze tekst staat vaak in RAW bestekken bij de specificatie van de gewenste materialen. Maar krijg je dan ook een gelijkwaardig product met dezelfde functie? En wat wordt er bedoeld met functie? Indien we vragen naar een mast zonder lasnaad en we krijgen een mast met een lasnaad dan is de functie van beide masten gelijk, namelijk het vasthouden van het armatuur gedurende 40 jaar. 

Dit zijn lastige zaken waar we met de komst van nieuwe innovatieve en hypermoderne led verlichtingsarmaturen voor de openbare verlichting tegen aan lopen. Die komst ging namelijk gepaard met een vertienvoudiging van het aantal leveranciers van armaturen uit verschillende landen, met sterk uiteenlopende kwaliteitsniveaus. Is die kwaliteit nog wel zo goed dat het armatuur 20 jaar mee gaat en hoe kun je die borgen in een RAW bestek. De Kruijter heeft een functionele omschrijving gemaakt die als bijlage bij het bestek wordt gevoegd. In het bestek worden de aantallen van de verschillende producten opgegeven en voor de functionele eisen wordt verwezen naar deze bijlage.

Op deze wijze ligt vast waar de armaturen aan moeten voldoen en moet de aanbieder aantonen dat hij deze kan leveren. De eerste ideeën voor deze opzet stammen uit 2008 en zijn uitgewerkt voor een project bij de gemeente Haarlemmermeer.  In januari 2014 heeft De Kruijter voor de gemeente Hoorn dit concept in uitgekristalliseerde vorm voor de aanschaf van verlichtingsarmaturen opnieuw gebruikt.

Gemeente Hoorn De gemeente Hoorn heeft het uiterlijk van haar armaturen bij beleid vastgelegd en wil in het openbaar gebied, om wildgroei te voorkomen, deze uitvoeringsvorm handhaven. Naast de uitvoeringsvorm en prijs is kwaliteit van het armatuur erg belangrijk. De eisen die gesteld worden in het bestek mogen –helaas- niet naar een fabricaat of type toe worden geschreven. De omschrijving moet zo algemeen mogelijk worden geformuleerd en voldoende bandbreedte hebben voor het kunnen aanbieden van een alternatief door de leverancier. De gekozen opzet omschrijft de eisen dermate specifiek, dat zelfs als het oorspronkelijk gewenste fabricaat of type niet bij het aanbod zit, het aangeboden alternatief altijd voldoet aan de wensen van de gemeente.

Hoe is het opgesteld De bijlage met eisen is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk  esthetische , technische en lichttechnische eisen. In de esthetische omschrijving worden de huidige kegelvorm en blokvorm die op dit moment worden toegepast vastgelegd. Deze parameters zijn hoogte, lengte, breedte, diameter en een grove vorm omschrijving waarbij ook de hoeken van de schuine vlakken zijn omschreven. De maatvoering is met de nodige toleranties zo opgesteld dat het beeld buiten eenduidig is en verschillende fabricaten en typen zouden kunnen voldoen.

Naast het esthetische aspect zijn er een dertigtal technische eisen opgesteld die de kwaliteit van het armatuur moeten waarborgen. De eisen zijn zeer praktisch opgesteld en door een verlichtings­specialist te controleren; zoals de eis dat de leds achter een glazen ruit moeten zitten of elektro­technische eisen die kunnen worden gesteld aan de armaturen.  Kennis die is vergaard door 20  jaar ervaring in de openbare verlichting. Tot slot dient het armatuur over een goede karakteristieke lichtverdeling te beschikken om na plaatsing in het openbaar gebied te voldoen aan het gestelde lichtbeeld. Hiervoor zijn 7 lichttechnische eisen in de bijlage bij het bestek opgenomen . Door het geven van een bandbreedte van de lichtstroomwaarden per hoek kan de gewenste uitstralingsvorm worden vastgelegd en zo ook het gewenste lichtbeeld worden bereikt.    

Slim fit De gekozen methode past binnen het huidige beleid van aanbesteden van de gemeente Hoorn. Daarbij  wordt niet meer gestuurd op producten, maar op het borgen van de lichtkwaliteit over een langere periode. Deze “eenvoudige” bijlage  heeft voor de gemeente Hoorn dan ook een hoge toegevoegde waarde bij een aanbestedingsproces.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Functioneel beschrijven van materiaal eisen om te komen tot een eenduidig beeld in de buitenruimte en een kwalitatief goed product.

Koen van Leenen en Emile van Boven
In het gemeentelijk beleidsplan 2014-2024 is bepaald dat uniformiteit in vormgeving en kleurstelling van belang is. Dit heeft geleid tot keuzes van een klein aantal armaturen en lichtmasten die we de komende jaren gaan toepassen in de gemeente. We hebben eerst zelf geprobeerd om de gewenste armaturen in de RAW-systematiek te zetten, maar het neutraal omschrijven van de vormgeving en kwaliteit was voor ons niet uit te voeren. We hebben de hulp ingeroepen van De Kruijter en dit heeft geresulteerd in de besproken bijlagen. De armaturen zijn nu objectief beschreven, liggen er geen patenten aan verbonden en zijn bij in ieder geval 2 leveranciers te koop. Een gelijkwaardig product is alleen van toepassing indien het aan de specificaties van de bijlage voldoet. Bij de aanbesteding leidde deze innovatieve manier van productomschrijving tot vragen, waarbij het zelfs de toets der kritiek van de Commissie van Aanbestedingsexperts [CASE98] heeft doorstaan. 

Het is al met al voor ons een tijd vretende aanbesteding geweest, maar daarentegen zeer leerzaam. Doordat we in Hoorn de komende jaren nog duizenden armaturen gaan vervangen, is deze innovatieve productomschrijving voor de markt een zeer interessant product. We verwachten dat meerdere leveranciers hier hun voordeel mee gaan doen. Overheden voldoen hiermee omtrent hun inkoop- en aanbestedingsbeleid en krijgen kwalitatief goede producten.

 

OLV HEILIG HART KERK

ANTWERPEN, BELGIE
View Project Details

OLV HEILIG HART KERK

ANTWERPEN, BELGIE

UITDAGING

De ontwikkeling van het 3D scannen via puntenwolken gaat zeer snel en steeds nauwkeuriger. Het is zelfs mogelijk om exacte kleurinformatie van het gescande object aan de puntenwolk toe te voegen. Op deze wijze kunnen prachtige 3D-scans worden gemaakt van gebouwen en constructies. Zo ook de OLV Heilig hart kerk te Borgerhout

Het modelleren daarvan kost normaliter veel tijd en geld en wordt daarom slechts zelden gedaan.   Daarnaast is het nooit zo nauwkeurig en gedetailleerd als een puntenscan. De methode van De Kruijter maakt het mogelijk om goedkoper, sneller én beter dan welke andere bestaande werkwijze ook, mooie aangelichte 3D-modellen te maken waarmee ieder lichtontwerp kan worden gesimuleerd en vanuit iedere zichthoek kan worden gevisualiseerd.

Voor lichtplannen waren deze puntenscans tot op heden ongeschikt, omdat het licht door de pixels heen schijnt zonder zichtbaar effect. De Kruijter heeft een methode ontwikkeld om de losse puntenwolken samen te voegen en om te bouwen tot een bruikbaar 3D model, dat kan worden voorzien van lichttechnische reflectie eigenschappen. Het model kan worden gebruikt om aan te lichten, waarbij alle karakteristieke invallende of uitstekende vormen van bijvoorbeeld een kerk of monumentaal pand prachtig zichtbaar worden.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Laten scannen van het object naar een puntenwolk, de puntenwolk lichtdicht maken en texture van het object aanbrengen en voorzien van armaturen met de juiste fotometrische data (karateristieke lichtverdeling) en reflectie gegevens.

ZUTPHEN TUNNELS

PRORAIL / HERMAN KUIJER
View Project Details

ZUTPHEN TUNNELS

PRORAIL / HERMAN KUIJER

UITDAGING

In 2012 kwam kunstenaar Herman Kuijer in contact met ons bureau voor het uitvoeren van een lichtstudie naar het kunstzinnig verlichten van twee tunnels in de gemeente Zutphen. Er moest een manier worden bedacht om een tunnel onzichtbaar te verlichten in verschillende kleuren. De verlichting moest tegelijkertijd de tunnel verkeers- en sociaal veilig maken.

De eerste bainstorm sessies waren erop gericht om na te gaan hoe de bedachte lichtbanen op een juiste wijze in de tunnel geprojecteerd konden worden. Dit zonder vermenging van het licht van de naastgelegen lichtbaan. Tevens was de opgave dat de lichtbron niet zichtbaar mocht zijn. En tot slot moet het lichtniveau en de gelijkmatigheid van het licht voldoen aan de Nederlandse richtlijnen voor tunnels en onderdoorgangen.

Indirect verlichten vanuit een koof in het plafond bleek niet de oplossing omdat hiermee niet zou kunnen worden voldaan aan de richtlijnen. Al snel kwamen we op het idee om de nissen met smalle bundels te verlichten en het openbaargebied met bandvormige optieken. De beide karakteristieke vormen van lichtverdelingen kregen in het ontwerpproces de naam “pen” en “pingpongbatje”. Op basis van deze twee vormen is het totale lichtbeeld verkregen. De wandreflectie en het directe lichtniveau is in een 3d model berekend op basis van werkelijke karakteristieke lichtverdelingen en reflectie-eigenschappen van de wand. Dit om vroegtijdige problemen te kunnen signaleren en het beton of het armatuur hierop te kunnen aanpassen.   

Doordat is gewerkt met zeer smalle bundels in combinatie met RGBW leds was het een uitdaging om bij de eerste aanzet van het licht op de wand, geen vreemde kleurvermenging te krijgen doordat de vier leds niet exact in het midden van de lens zitten. Om deze reden is de bundelbreedte later in het ontwerp­proces aangepast.

De tweede uitdaging die opgelost diende te worden, is de kleurgevoeligheid van het oog bij de diverse kleurscenario’s. Het lichtniveau en gelijkmatigheid moet onder alle omstandigheden voldoen aan de Nederlandse tunnel richtlijnen. Het is voor te stellen dat bij overmatig gebruik van rood of paars de leds meer licht moeten produceren om de luxwaarde te behalen dan bij geel of groen licht. Immers ons oog en ook de meetapparatuur volgt de kleurgevoeligheid van de photopische V labda curve. De verschillende lichtscenario’s zijn doorlopen en er hebben lux metingen plaatsgevonden om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren of bepaalde scenario’s aan te passen qua lichtoutput. 

Een leerzaam proces met een uniek object waar we met het gehele bouwteam trots op zijn.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Tunnelverlichting bedenken waarvan lichtkunstwerk ook het functionele licht verzorgd. Simuleren van het lichtbeeld en maken van lichtberekeningen op basis van samengestelde karakteristieke lichtverdelingen.

STADSBAANTUNNEL

BAM / SIEMENS
View Project Details

STADSBAANTUNNEL

BAM / SIEMENS

UITDAGING

‍Als lichtspecialist willen wij u graag meenemen naar wat er komt kijken bij het verlichten van een verkeerstunnel. Dat dit pure wetenschap is laten we zien in een aflevering van Feiten en Fabels uit 2015.

klik op deze link om naar de aflevering te gaan  

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De vraag is waarom er nog maar 4% van de Nederlandse verkeerstunnels is uitgerust met led verlichting. Een aflevering die een kijkje in de keuken geeft wat er komt kijken bij het maken van een goed lichtplan. In de aflevering van 2015 laten we zien dat het verlichten van verkeerstunnels met led verlichting nog maar since kort mogelijk is en wat er komt kijken bij het verlichten van verkeerstunnel. Een leuke aflevering waar ook een niet verlichtingsdeskundige wat aan heeft.

LUCHTHAVEN TEUGE

Luchthaven Teuge
View Project Details

LUCHTHAVEN TEUGE

Luchthaven Teuge

UITDAGING

Wat is het effect op de omgeving als we ledlandingsbaanverlichting aanbrengen?  Zo luidde de vraag van luchthaven Teuge. Verlichting van een landingsbaan via led was niet eerder in Nederland toegepast.

De Kruijter heeft de situatie in  een 3D simulatiepakket nagebouwd, inclusief de uitstralingsgegevens van de nieuwe led landingsbaan-verlichting. De uitstraling is getoetst aan:

  • De algemene richtlijn voor lichthinder van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde)
  • Een door TNO uitgevoerd onderzoek naar de beleving van geleideverlichting op het onderdeel verblinding.

De verlichting voldoet in het simulatiemodel aan beide aanbevelingen.

Na de 3D simulatie en de daadwerkelijke realisatie van de verlichting, is door de luchthaven gevraagd om de waarden in de praktijk te controleren. Doordat de berekende waarden aan de grens van het meetbare lagen zijn precisiemetingen uitgevoerd met een klasse L luxmeter met een meetbereik tot een duizendste lux en een precisie luminantie-camera van het Duitstalige bedrijf Technoteam met zeer hoge gevoeligheid. Ook in de praktijk wordt voldaan aan beide aanbevelingen.

Een bijzonder project met als resultaat een omgevingsvergunning voor het mogen gebruiken van de baanverlichting in de nachtelijke uren.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Onderzoek, vervaardigen simulatie, licht precisiemetingen

DE LEIDSCHE RIJN TUNNEL

Ministerie van milieu
View Project Details

DE LEIDSCHE RIJN TUNNEL

Ministerie van milieu

UITDAGING

De bovengrondse tunnel A2 bij Leidsche Rijn is een groot infrastructureel bouwwerk langs de A2 ter hoogte Utrecht. De tunnel blijft over de hele lengte boven maaiveld. De bouw van het nieuwe overkapte stuk snelweg is gestart in 2007 en moet in 2010 klaar zijn. De lengte van de tunnel bedraagt ongeveer 1650 meter. De tunnelbak wordt 80 meter breed met vier buizen: twee voor de hoofdrijbanen voor doorgaand verkeer en twee voor de parallelbanen voor het lokale verkeer.De ruimte op de overkapping wordt gebruikt voor bebouwing en een park.

Ons bureau heeft in opdracht van de combinatie Dodo in onderaanneming een rekenmodel vervaardigd op basis van de ingang van de Leidscherijn tunnel. Op basis van dit model heeft ons bureau het verloop van de verlichting van de ingangszone berekend dat vereist is voor een veilige doorstroming van het verkeer. De benodigde lichtsterkte verloopt via een bepaalde curve die ook wel CIE curve wordt genoemd. Deze is afhankelijk van rijsnelheid, het gereflecteerde omgevingslicht aan de tunnelingang en de sterkte van het licht dat direct van het hemellichaam op het oog valt. Dit laatste is sterk afhankelijk van de richting waarin de tunnelmond wordt benaderd.

Op dit moment zijn er studies gaande om een en ander te automatiseren om zo sneller en nauwkeuriger tot een aanbeveling te komen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Vervaardigen van het lichtplan

A2 LEIDSCHE RIJNTUNNEL

Ministerie van milieu
View Project Details

A2 LEIDSCHE RIJNTUNNEL

Ministerie van milieu

UITDAGING

Rijkswaterstaat heeft in het kader van het reguliere onderhoud en aankomende ombouw naar led, behoefte aan actuele meetgegevens. De metingen die tot dusver zijn uitgevoerd hebben stilstaand buiten het voertuig of rijdend vanuit het voertuig plaats gevonden. De mogelijke verschillen in uitkomsten van de beide meetmethoden is onbekend. Binnen dit onderzoek zijn volgende vragen beantwoord.

  • Is het mogelijk om met een zekere nauwkeurigheid rijdend luminantiemetingen uit te voeren?
  • Wat is de afwijking van deze meting ten opzichte van de stilstaand meten?
  • Wat is de meetafwijking als gevolg van de transmissie, spiegeling dashboard en brekingsindex van de voorruit, is deze onder alle kijkhoeken gelijk en wat is de correctiefactor?
  • Heeft de rijsnelheid invloed op de uitkomsten in lichtbeeld in de lengterichting van de tunnel.

De centrale zone van de A2 Leidscherijntunnel diende als testlocatie voor het uitvoeren van de metingen. Dit omdat in dit gebied de verlichting constant is en er geen niveauverschillen aanwezig zijn welke de metingen zouden kunnen beïnvloeden. In dit gebied zijn de metingen uitgevoerd met een vaste opstelling van de luminantiecamera en dynamische opstelling van  de luminantiecamera, bevestigd aan de hoofdsteun van de autostoel, op ooghoogte van de bestuurder.

De dynamische metingen zijn rijdend uitgevoerd met verschillende snelheden om een beeld te krijgen in hoeverre het gemeten lichtbeeld bruikbaar is.  Er zijn extra meetregionen of meetvelden voor de wanden en het plafond ingevoerd om na te gaan of de autoruit onder alle hoeken dezelfde transmissie- en brekingseigenschappen heeft, dan wel hier ook nog afwijkingen in zitten.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Onderzoek, metingen, berekenen van de meetafwijkingen onder verschillende hoeken.

VLAKETUNNEL

Rijkswaterstaat
View Project Details

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

View Project Details

Enthousiast creëren

bevlogen zoeken en delen van kennis, dat is waar de Kruijter Public Lighting voor staat. Dat doen we vooraf – via symposia, publicaties en trainingen, tijdens – in adviesgesprekken en bij het bespreken van onderzoeksgegevens, simulaties en ontwerpen, en achteraf – als we de rapportage of project opleveren en het resultaat evalueren.

Onze diensten bestaan uit het vervaardigen van lichtplannen, doen van lichttechnisch onderzoek, verrichten van praktijkmetingen en het bieden van ondersteuning in uw dagelijkse werk als openbare verlichtingsbeheerder of leverancier van verlichtingsproducten.

Iedere bewuste keuze is goed en levert concrete eisen op voor een ontwerp of een aanbestedingstraject, maar bepaalt ook een groot deel van de initiële kosten, de exploitatiekosten en de wijze waarop een project kan worden ingestoken.

Met onze kennis van de technische mogelijkheden helpen wij u graag om illusies van reële alternatieven te onderscheiden, de kosten en baten daarvan te bepalen en bij te dragen aan de beeldvorming of de gemaakte keuzen aan uw doelstellingen of die van uw klanten gaan voldoen.

ING. N.J. (NICO) DE KRUIJTER

DIRECTEUR
Lees
verder
minder

Het creatieve brein en eigenaar van De Kruijter Openbare Verlichting BV met een enorme passie vóór en de technische kennis van alle facetten van Openbare Verlichting.

Enthousiast gericht op kennis delen en daardoor een graag gehoorde spreker en opleider voor eenieder die meer wil weten van het kleinste ledje tot het grootste netwerk. 18 jaar geleden vertrokken bij een groot ingenieursbureau vanwege het gebrek aan creatieve ontwikkelingsmogelijk­heden binnen het vakgebied en gestart met De Kruijter Openbare Verlichting BV.Nico wordt door vrijwel iedere leverancier of concurrent gevraagd “als het moeilijk wordt” en kan als geen ander de technische kwaliteit en haalbaarheid van oplossingen doorgronden en nieuwe bedenken.

IR. R. (ROB) SPAPE MBA

PROJECT MANAGER
Lees
verder
minder

Startte zijn carrière bij Deloitte met het begeleiden van de financiering
en de uitvoering van technisch innovatieve projecten en business opportunities.

Hij is gespecialiseerd in het enthousiast gericht samen laten werken van mensen met een 100% focus op het juiste resultaat.Adviseur bij de oprichting van het kenniscentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken (Pianoo). INK-kwaliteitsauditor, projectmanager en implementatie-specialist. Is sinds 10 jaar regelmatig sparringpartner voor Nico bij de opzet en structurering van grotere (onderzoeks)projecten. Rob is in staat om de consequenties van keuzes extreem helder te maken en zo een optimale integratie tussen beleid en uitvoering te realiseren

F.J.M. (Frank) Koenen

PROJECT MANAGER
Lees
verder
minder

Frank en Nico kennen elkaar nog vanuit hun studententijd. Na de middelbare school koos Nico voor Electrotechniek en Frank voor de HTS fijnmechanische techniek en de HEAO Commerciële Economie.

Binnen de Kruijter Public Lighting neemt Frank sinds 2017 de planning en de commerciële kant voor zijn rekening, zodat Nico zich kan concentreren op hetgeen hij het liefst doet; slimme oplossingen bedenken voor vragen van klanten over Openbare Verlichting. Met zijn nuchtere kijk op zaken, is Frank een stabiel aanspreekpunt voor de klant, wiens belangen hij door zijn no nonsens mentaliteit binnen de Kruijter helder weet te verwoorden. Een gezicht waar u regelmatig mee aan tafel gaat zitten!

MR. P.J.N. (PETER) VERHALLEN

CONTRACT JURIST
Lees
verder
minder

Werkt sinds 10 jaar vanuit Verhallen Advies BV intensief samen met De Kruijter Openbare Verlichting BV voor de ondersteuning van opdrachtgevers bij juridische vraagstukken, contractmanagement, het opstellen van beleidsplannen en van contracten.

Peter heeft 30 jaar ervaring als directeur, adviseur en contractspecialist en verrast zijn opdrachtgevers steeds weer met niet eerder toegepaste invullingen van contracten, tijdelijke directievoering daarover en de controle op de gemaakte afspraken. Zijn inzet leidt tot forse kostenreducties op korte
en lange termijn.

F. (FIONA) VAN ELK

MARKETING EN ADMINISTRATIE
Lees
verder
minder

Zowel als persoonlijke en zakelijke partner van Nico brengt Fiona al 16 jaar het enthousiasme en de creativiteit van alle teamleden succesvol in nuchtere financiële banen.

Haar offerte- en budgetbewaking, administratieve organisatie en facturering maken voor medewerkers en klanten van De Kruijter Openbare Verlichting BV duidelijk wat de huidige stand van zaken is en zorgen er voor dat die overeenkomen met de gemaakte afspraken.

IR. R. (ROB) SPAPE

PROJECT MANAGER

Startte zijn carrière bij Deloitte met het begeleiden van de financiering en de uitvoering van technisch innovatieve projecten en business opportunities.

Hij is gespecialiseerd in het enthousiast gericht samen laten werken van mensen met een 100% focus op het juiste resultaat.Adviseur bij de oprichting van het kenniscentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken (Pianoo). INK-kwaliteitsauditor, projectmanager en implementatiespecialist. Is sinds 10 jaar regelmatig sparringpartner voor Nico bij de opzet en structurering van grotere (onderzoeks)projecten. Rob is in staat om de consequenties van keuzes extreem helder te maken en zo een optimale integratie tussen beleid en uitvoering te realiseren

F. (FIONA) VAN ELK

MARKETING EN ADMINISTRATIE

Zowel als persoonlijke en zakelijke partner van Nico brengt Fiona al 16 jaar het enthousiasme en de creativiteit van alle teamleden succesvol in nuchtere financiële banen.

Haar offerte- en budgetbewaking, administratieve organisatie en facturering maken voor medewerkers en klanten van De Kruijter Openbare Verlichting BV duidelijk wat de huidige stand van zaken is en zorgen er voor dat die overeenkomen met de gemaakte afspraken.

ING. N.J. (NICO) DE KRUIJTER

DIRECTEUR

Het creatieve brein en eigenaar van De Kruijter Openbare Verlichting BV met een enorme passie vóór en de technische kennis van alle facetten van Openbare Verlichting.

Enthousiast gericht op kennis delen en daardoor een graag gehoorde spreker en opleider voor eenieder die meer wil weten van het kleinste ledje tot het grootste netwerk. 18 jaar geleden vertrokken bij een groot ingenieursbureau vanwege het gebrek aan creatieve ontwikkelingsmogelijk­heden binnen het vakgebied en gestart met De Kruijter Openbare Verlichting BV.Nico wordt door vrijwel iedere leverancier of concurrent gevraagd “als het moeilijk wordt” en kan als geen ander de technische kwaliteit en haalbaarheid van oplossingen doorgronden en nieuwe bedenken.

MR. P.J.N. (PETER) VERHALLEN

CONTRACT JURIST

Werkt sinds 10 jaar vanuit Verhallen Advies BV intensief samen met De Kruijter Openbare Verlichting BV voor de ondersteuning van opdrachtgevers bij juridische vraagstukken, contractmanagement, het opstellen van beleidsplannen en van contracten.

Peter heeft 30 jaar ervaring als directeur, adviseur en contractspecialist en verrast zijn opdrachtgevers steeds weer met niet eerder toegepaste invullingen van contracten, tijdelijke directievoering daarover en de controle op de gemaakte afspraken. Zijn inzet leidt tot forse kostenreducties op korte en lange termijn.

Welkom bij De Kruijter
Openbare verlichting specialisten